ARBEIDSRECHT: Welk loon dient bij een conflict over gedeeltelijke re-integratie te worden betaald?

Geplaatst op: 12-02-2014.

Het komt regelmatig voor dat een werknemer weigert mee te werken aan een door de bedrijfsarts voorgeschreven gedeeltelijke re-integratie, omdat hij van mening is nog steeds volledig arbeidsongeschikt te zijn. De werknemer zal er in zo’n situatie meestal voor kiezen een second opinion aan te vragen bij het UWV.

re-integratie

Daartegenover zal de werkgever veelal zijn loondoorbetalingsverplichting bij ziekte stopzetten met een beroep op artikel 7:629 lid 3 BW (geen loondoorbetalingsverplichting bij ziekte, indien de werknemer niet meewerkt aan zijn re-integratie).

Tot nu toe is het de vraag of in een dergelijke situatie de betaling van het volledige loon door de werkgever mag worden stopgezet dan wel of alleen de loondoorbetaling mag worden stopgezet voor het gedeelte dat de werknemer het werk volgens de bedrijfsarts (en eventueel bij second opinion volgens het UWV) kan hervatten. De eerste uitleg (volledige stopzetting) wordt onder meer bevestigd door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (arrest van 23 juli 2013), terwijl de tweede uitleg (gedeeltelijke stopzetting) onder meer wordt bevestigd door het gerechtshof Amsterdam (arrest van 7 april 2005). Kortom, hierover bestaat geen eenduidigheid. De kantonrechter in Utrecht heeft nu besloten het antwoord op deze vraag voor te leggen aan de Hoge Raad alvorens uitspraak te doen in een bij hem aanhangig geschil over deze kwestie. Naar verwachting zal dus over enige tijd duidelijk zijn hoe hier mee omgegaan dient te worden.

Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBMNE:2013:7614