Algemene voorwaarden

 1. Bres Advocaten (handelsregisternummer 54352053), hierna te noemen: de maatschap, is een maatschap waarin advocaten in geïntegreerd verband de rechtspraktijk uitoefenen. Een lijst van verantwoordelijke partners, waaronder praktijkvennootschappen kunnen zijn begrepen, wordt op verzoek toegezonden. De maatschap heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Tesselschade B.V. (handelsregisternummer 72368268), in welk verband laatstgenoemde besloten vennootschap voor de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden tot de maatschap dient te worden gerekend.
 2. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald.
 3. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in artikel 2 bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot één maal het door de maatschap in het betreffende jaar in rekening gebrachte bedrag exclusief verschotten en omzetbelasting, zulks tot een maximum van € 5.000,00.
 4. De cliënt vrijwaart de maatschap van iedere aansprakelijkheid met betrekking tot gevolgschade, indirecte schade of bedrijfsschade.
 5. De cliënt vrijwaart de maatschap voor alle schade welke voortvloeit uit door de cliënt verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 6. De in de artikelen 2 tot en met 5 omschreven aansprakelijkheidsbeperkingen gelden tevens voor het geval de maatschap aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van de door de maatschap bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
 7. Bij het inschakelen van derden zal de maatschap zoveel als mogelijk is overleg met de opdrachtgever voeren. De maatschap is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van aldus ingeschakelde derden.
 8. Betaling van declaraties dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is vertragingsrente verschuldigd. Indien invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde cliënt worden getroffen, komen de kosten daarvan voor rekening van cliënt.
 9. Het uurtarief wordt jaarlijks per 1 januari geïndexeerd volgens de consumentenprijsindex en afgerond op eenheden van € 5,00.
 10. Alle bedingen van deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de vennoten van de maatschap alsmede van de bestuurders van de praktijkvennootschappen en van al de advocaten en al de overige personen die bij, voor of namens de maatschap werkzaam zijn.
 11. Op de rechtsverhouding tussen de maatschap en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar de maatschap is gevestigd.