Bestemmingsplan

Geplaatst op: 10-07-2019.

Wij krijgen regelmatig vragen over bestemmingsplannen of –procedures, bijvoorbeeld omdat iemand iets wil (ver)bouwen. Daarom hier wat algemene informatie.

Wat is een bestemmingsplan?

Een bestemmingsplan is een ruimtelijk plan waarin de gemeente vastlegt wat de bestemming van een stuk grond is. Is het stuk grond bijvoorbeeld voor een woning bedoeld of mag er een kantoorpand op staan. Ook is in het bestemmingsplan opgenomen wat de maximale afmetingen van gebouwen mogen zijn.

Een bestemmingsplan bestaat uit:

  • een afbeelding (plankaart), waarop de bestemmingen zijn aangegeven;
  • planregels, waarin is vastgesteld wat er wel en niet mag binnen een bepaalde bestemming, en;
  • een toelichting, waarin een beschrijving van een plangebied is gegeven en wat de plannen van de gemeente zijn voor het gebied.

De bestemmingsplannen staan gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl en zijn zo makkelijk in te zien voor particulieren en bedrijven.

Hoe komt een bestemmingsplan tot stand?

Er is een vaste procedure voor de totstandkoming van een bestemmingsplan. Als eerste kondigt de gemeente een bestemmingplan vooraf aan, bijvoorbeeld in een bewonersbrief, een huis-aan-huisblad of op de website van de gemeente. Daarna stelt de gemeente een ontwerpbestemmingsplan op. Particulieren en bedrijven hebben 6 weken de tijd om het ontwerpbestemmingsplan in te zien. Is de particulier of het bedrijf er niet mee eens, dan kan hij zijn zienswijze (mening) kenbaar maken aan de gemeente. Als men geen zienswijze indient, dan kan men later geen beroep meer instellen of een verzoek doen om voorlopige voorziening nadat het bestemmingsplan door de gemeenteraad is vastgesteld. Als de zienswijzeperiode verstreken is heeft de gemeenteraad 12 weken de tijd om het bestemmingsplan vast te stellen. Daarna moet het vaststellingsbesluit bekend worden gemaakt. Is de particulier of het bedrijf het niet eens met het vaststellingsbesluit, dan kan hij binnen 6 weken beroep instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Na afloop van de 6-weken termijn treedt het bestemmingsplan in werking.

Voorlopige voorziening

Wil de particulier of het bedrijf voorkomen dat de buurman gaat bouwen nadat het bestemmingsplan in werking is getreden, dan kan de particulier of het bedrijf een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Raad van State. Voorwaarde is wel dat er reeds beroep moet zijn ingesteld tegen het vaststellingsbesluit. Wordt het verzoek om een voorlopige voorziening toegekend, dan wordt de inwerkingtreding van het vaststellingsbesluit opgeschort totdat de Raad van State een oordeel heeft geveld in de beroepszaak.

Afwijken van het bestemmingsplan

Mocht een bepaald project niet passen binnen een geldend bestemmingsplan, dan kan de gemeente een omgevingsvergunning verlenen om zodoende af te kunnen wijken van het geldende bestemmingsplan.

Heeft u vragen over bestemmingsplannen of over andere kwesties met de gemeente, neem dan contact met Gabriëlle Steenbakkers.